anbi - www.kunstroutegulpenwittem.nl

Gulpen-Wittem
Kunstroute
Ga naar de inhoud

anbi

Informatie Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)  

Algemeen:

Naam instelling: Stichting Kunstroute Euregio
Werknaam: Kunstroute Gulpen-Wittem
KvK nr. 60219378
RSIN: 8538.14.776
Postadres: Valkenburgerweg 104, 6321 GH Wijlre
Tel: 043 4591418
Email: kunstroute.gulpenwittem@gmail.com
Website: www.kunstroutegulpenwittem.nl
Bank: RABO rekeningnummer NL36RABO0167789619

BELEIDSPLAN STICHTING KUNSTROUTE EUREGIO (KUNSTROUTE GULPEN-WITTEM)

De Stichting Kunstroute Euregio handelt in de praktijk vooralsnog voornamelijk onder de naam Kunstroute Gulpen-Wittem.
Deze benaming zal hier verder gebruikt worden.

Dit beknopte beleidsplan van de Stichting Kunstroute Euregio (Kunstroute Gulpen-Wittem) omvat de volgende onderwerpen:

1. Historie, doelstellingen en actueel beleid.
2. Werkzaamheden
3. Werving van fondsen
4. Beheer van fondsen en vermogen
5. Besteding van fondsen en vermogen
6. Financiële prognose
7. Beloningsbeleid

1. Historie, doelstellingen en actueel beleid.

De Kunstroute Gulpen-Wittem is een tweejaarlijks evenement dat van 2003 tot 2011 werd georganiseerd door dhr. Rob van Wilgenburg te Gulpen. In 2013 werd de 6e editie overgedragen aan een werkgroep onder de vleugels van de Stichting Cultuurzomer Heuvelland.
Aan dit evenement namen 70 kunstenaars deel op 40 locaties, het bezoekersaantal wordt geschat op 3000-4000.
In 2014 werd de Stichting Kunstroute Euregio opgericht met als werknaam: Kunstroute Gulpen-Wittem.
De stichting is momenteel doende de 10e editie te organiseren die zal plaatsvinden tijdens het Pinksterweekend  in 2022.

De stichting stelt zich ten doel het organiseren van kunstroutes en culturele evenementen in de Euregio, het intermediëren tussen kunstenaars, instellingen, overheden, bedrijven en particulieren en waar mogelijk faciliteren van culturele uitingen in de breedste zin.

Het actuele beleid is er op gericht, door het organiseren en faciliteren van culturele evenementen, een zo groot mogelijke groep mensen in aanraking met en tot deelname aan kunstzinnige uitingen te brengen. Deze evenementen dienen daartoe voor zowel deelnemers als toeschouwers laagdrempelig te zijn.

2. Werkzaamheden.

De belangrijkste activiteit van de stichting, uitgevoerd door de Werkgroep Kunstroute Gulpen-Wittem, is momenteel het organiseren van de tweejaarlijkse Kunstroute Gulpen-Wittem. Deze kunstroute zal om de twee jaar worden georganiseerd, zoals dat sinds 2013 gebruikelijk is geweest. De deelnemende kunstenaars zijn afkomstig uit Nederland, België en Duitsland. De locaties zijn vrij toegankelijk. Tevens verzorgt de werkgroep expositiefaciliteiten voor de kunstenaars. Ze bemiddelt daartoe met instellingen, bedrijven en particulieren.

3. Fondsenwerving.

De inkomsten van de stichting komen voornamelijk uit de volgende bronnen:
- inschrijfgeld van de deelnemers
- bijdragen van sponsoren
- inkomsten uit advertenties in de kunstroutecatalogus en op de website
- subsidie van gemeente Gulpen-Wittem
Tevens zal de werkgroep subsidies aanvragen bij de provincie Limburg en mogelijk andere subsidiënten.

4. Beheer van de fondsen.

Dit is een eenvoudige aangelegenheid: het geld wordt gestort op een bankrekening ten name van de stichting en vanaf deze rekening worden facturen betaald. De boekhoudkundige afhandeling staat onder toezicht van Kesch accountant te Wijlre. Van vermogensopbouw is tot op heden geen sprake geweest.

5. Besteding van de fondsen

Zoals uit de bijgevoegde begroting(en) blijkt, worden de fondsen voornamelijk besteed aan:
- ontwerpen en drukken van programmaboekjes
- ontwerpen en drukken van publiciteitsmateriaal
- ontwerpen en beheren van een website en bijhouden social media
- beloning optredende musici e.d.
- onkostenvergoedingen aan de werkgroepleden en andere vrijwilligers
- administratiekosten

6. Financiële prognose.

Na afloop van de kunstroute en kwijting van alle schulden rest een bescheiden bedrag als reserve voor komende activiteiten.

7. Beloningsbeleid.

Wij streven er naar, voor zover de begroting dat toelaat en binnen de fiscale regels, betrokken vrijwilligers schadeloos te stellen voor wat betreft hun onkosten. In lonen en emolumenten is niet voorzien.
Kunstroute
Gulpen - Wittem
Terug naar de inhoud